GRAČANIČKI GLASNIK

Časopis za kulturnu historiju

ISSN 1512-5556 (print); 1840-4022 (online)

IZDAJE:
Izdavačka kuća “Monos”, Gračanica

ZA IZDAVAČA:
Mirza Hamzić, dipl. ecc.

REDAKCIJA:
Dr. sc. Omer Hamzić (glavni i odgovorni urednik), mr. sc. Rusmir Djedović, (urednik u Redakciji), dr. sc. Mevlida Đuvić, prof. dr. Galib Šljivo, prof. dr. Salih Jalimam, književnik Atif Kujundžić, prof. dr. Izet Mašić, prof. dr. Božo Repe, Edin Šaković, prof.

TEHNIČKI UREDNIK I DIZAJN:
Mirza Hamzić, dipl. ecc.

LEKTOR:
Dr. sc. Omer Hamzić

ŠTAMPA:
Cicerprom, Gračanica

TIRAŽ:
500 primjeraka

ADRESA REDAKCIJE:
75320 Gračanica, Muse Ćazima Ćatića 18, BiH.  Tel/fax: 035 703 324, 061 070 246,
e-mail: gracanickiglasnik@gmail.com

Utemeljitelji:
Općina Gračanica, “Eurogalant” d.o.o. Gračanica

Časopis je indeksiran u bibliografskoj bazi CEEOL.

Časopis je upisan u evidenciju javnih glasila u skladu sa Zakonom o javnom informisanju (Službeni list SR BiH, br. 21/90) pod rednim brojem 560